CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cập nhật lần cuối: ngày 09 tháng 01 năm 2023

Chào mừng bạn đến với chính sách quyền riêng tư của Calibee (“Chính sách Bảo mật” hoặc “Chính sách”). Calibee và các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức, pháp nhân cùng chịu chung sự kiểm soát (sau đây gọi chung là “Calibee”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cung cấp các giải pháp dựa trên web để kết nối khách hàng đang tìm kiếm các dịch vụ và các bên cung cấp dịch vụ. Chính sách này quy định các phương thức bảo vệ quyền riêng tư có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân liên quan đến việc bạn truy cập, sử dụng hoặc tương tác với trang web của chúng tôi https://calibee.com/ hoặc ứng dụng di động “Calibee” (gọi chung là “Nền tảng”) hoặc sản phẩm, tính năng và các dịch vụ khác, được cung cấp bởi Calibee (gọi chung là “Dịch Vụ”). Trong Chính sách này, các dịch vụ do các bên cung cấp dịch vụ cho bạn trên hoặc thông qua Nền tảng được giới thiệu là “Dịch vụ”.

Tại Calibee, chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ, chúng tôi thu thập và xử lý một số dữ liệu nhất định về bạn. Chính sách này giải thích cách chúng tôi xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân về bạn.

Khi sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng đã đọc và đồng ý với Chính sách này cũng như đồng ý với các hoạt động được mô tả trong Chính sách này.

1. THÔNG TIN CHÍNH VÀ CƠ BẢN

a. Phạm vi áp dụng của Chính sách:

Chính sách này áp dụng cho những người dùng cuối, cá nhân truy cập hoặc sử dụng Nền tảng và/hoặc Dịch vụ. Để tránh nghi ngờ, các tham chiếu đến “bạn” trong Chính sách này là dành cho người dùng cuối sử dụng Nền tảng.

Bằng cách sử dụng Nền tảng, bạn đồng ý với việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình, như được mô tả và thu thập theo Chính sách này.

b. Đánh giá và Cập nhật:

Chúng tôi thường xuyên xem xét và cập nhật Chính sách bảo mật của mình và chúng tôi cũng khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách này. Điều quan trọng là dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn phải luôn chính xác và cập nhật mới nhất. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu có bất kỳ thay đổi nào.

c. Dịch vụ của bên thứ ba:

Các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, tags, scripts, các đối tượng chia sẻ dữ liệu như HTML5, công cụ định danh quảng cáo và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Websites và Ứng Dụng của bạn, có thể liên tục hoặc chỉ được lưu trữ trong một phiên riêng lẻ trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Khi bạn rời khỏi Nền tảng hoặc truy cập các liên kết của bên thứ ba thông qua Nền tảng, chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách quyền riêng tư của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó.

2. VIỆC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

a. Chúng tôi thu thập nhiều loại dữ liệu cá nhân của bạn. Bao gồm nhưng không giới hạn:
b. Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu tổng hợp như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu tổng hợp có thể được lấy từ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng không được coi là dữ liệu cá nhân theo luật vì nó không trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ danh tính của bạn. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp hoặc kết nối dữ liệu tổng hợp với dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu đó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn, thì chúng tôi coi dữ liệu kết hợp là dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng theo Chính sách này.
c. Điều gì xảy ra nếu tôi từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân của mình?

Khi chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân theo luật hoặc theo các điều khoản của hợp đồng (chẳng hạn như Điều khoản) và bạn không cung cấp dữ liệu đó khi được yêu cầu, chúng tôi có thể không thực hiện được hợp đồng (ví dụ: cung cấp cho bạn Dịch vụ). Trong trường hợp này, chúng tôi có thể phải hủy hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ.

3. CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu cá nhân từ và về bạn thông qua:

a. Tương tác trực tiếp. Bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn tương tác với chúng tôi. Điều này bao gồm dữ liệu cá nhân cung cấp khi bạn:

b. Công nghệ hoặc tương tác tự động.

Mỗi lần bạn truy cập Nền tảng hoặc sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ tự động thu thập Dữ liệu kỹ thuật về thiết bị, hành động duyệt web và mẫu của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này bằng cách sử dụng cookie, cảnh báo Web, thẻ pixel, nhật ký máy chủ và các công nghệ tương tự khác. Chúng tôi cũng có thể nhận Dữ liệu kỹ thuật về bạn nếu bạn truy cập các trang web hoặc ứng dụng khác sử dụng cookie của chúng tôi.

c. Các bên thứ ba hoặc các nguồn có sẵn công khai.

Chúng tôi sẽ nhận dữ liệu cá nhân về bạn từ các bên thứ ba khác nhau:

4. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

a. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào. Thông thường nhất, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân về bạn khi chúng tôi cần dữ liệu đó để thực hiện hoặc cung cấp Dịch vụ, cho phép bạn sử dụng Dịch vụ hoặc khi chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn cho các mục đích sau:

Cung cấp dịch vụ và các tính năng

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện Ứng Dụng, Websites và Dịch Vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

An toàn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các Dịch Vụ của chúng tôi và cho tất cả người dùng. Điều này bao gồm:

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

Nghiên cứu phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các Dịch Vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện phát triển các giải pháp tài chính và bảo hiểm.

Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích pháp lý, chẳng hạn như để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, phát hiện/ ngăn chặn/ khởi tố tội phạm hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài.

Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

Tiếp Thị và Truyền Thông

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để gửi đến bạn các thông tin tiếp thị liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ được cá nhân hóa (điều mà bạn có thể cảm thấy thú vị hoặc có liên quan đến mình dựa trên thông tin tài khoản của bạn) hoặc của các đối tác nhà tài trợ của Calibee, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại. Ví dụ, chúng tôi có thể:

Chúng tôi có thể liên lạc tiếp thị như vậy với bạn qua nhiều phương tiện khác nhau, nếu phù hợp, bao gồm tin nhắn, các ứng dụng trò chuyện (ví dụ: Whatsapp, Telegram, LINE, Viber, WeChat, Zalo), thông báo nhanh, cuộc gọi và qua email.

Nếu bạn muốn hủy đăng ký về việc nhận các thông tin tiếp thị này, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc tin nhắn có liên quan. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn của mình trong phần cài đặt Ứng Dụng. Xin lưu ý rằng, khi bạn đã hủy đăng ký khỏi các chương trình tiếp thị hoặc khuyến mãi, Calibee vẫn có thể sẽ gửi cho bạn tin nhắn liên quan đến Dịch Vụ (chẳng hạn như thông tin về các giao dịch, phần thưởng… của bạn).

Nội dung được công khai bởi người dùng

Nếu bạn công khai một số nội dung (chẳng hạn như đánh giá hoặc bình luận) trên nền tảng của Calibee, nó sẽ được xem một cách công khai cùng với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn (ví dụ như tên tài khoản, hình ảnh đã tải lên và các thông tin khác mà bạn đã để nó trong nội dung của mình).

b. Chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin đã được xác định lại hoặc tổng hợp cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào.

5. COOKIES, QUẢNG CÁO KỸ THUẬT SỐ VÀ PHÂN TÍCH

a. Calibee và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, tags, scripts, các đối tượng chia sẻ dữ liệu như HTML5, công cụ định danh quảng cáo và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Websites và Ứng Dụng của bạn, có thể liên tục hoặc chỉ được lưu trữ trong một phiên riêng lẻ trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.

Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể được sử dụng cho những mục đích khác nhau chẳng hạn như:

Calibee có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên Websites và Ứng Dụng để thu thập cùng loại Dữ Liệu Cá Nhân cho cùng mục đích mà Calibee tự làm. Các bên thứ ba có thể liên kết Dữ Liệu Cá Nhân họ thu thập với Dữ Liệu Cá Nhân khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.

b. Quảng cáo kỹ thuật số. Chúng tôi có thể tạo điều kiện cho việc hiển thị Quảng cáo Mục Tiêu trên các nền tảng khác, chẳng hạn như trên các nền tảng trực tuyến khác mà bạn có thể là người dùng. Một số quảng cáo đó có thể được cá nhân hóa, nghĩa là chúng nhằm mục đích phù hợp với bạn dựa trên thông tin mà Nhà cung cấp quảng cáo thu thập về việc bạn sử dụng các trang web hoặc ứng dụng khác theo thời gian, bao gồm thông tin về mối quan hệ giữa các trình duyệt và thiết bị khác nhau. Loại quảng cáo này được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích. Lưu ý rằng việc chọn không tham gia sẽ không ngăn quảng cáo xuất hiện trong trình duyệt hoặc ứng dụng của bạn. Nó có thể làm cho các quảng cáo mà bạn nhìn thấy ít liên quan hơn đến sở thích của bạn.

c. Phân tích. Chúng tôi cũng có thể làm việc với các bên thứ ba thu thập dữ liệu về việc bạn sử dụng Trang web hoặc ứng dụng khác theo thời gian cho các mục đích phi quảng cáo. Chúng tôi sử dụng Google Analytics và các dịch vụ của bên thứ ba khác để cải thiện hiệu suất của Dịch vụ, Nền tảng cũng như cho các mục đích phân tích và tiếp thị. Để biết thêm thông tin về cách Google Analytics thu thập và sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng Dịch vụ và/hoặc Nền tảng của chúng tôi, hãy truy cập http://www.google.com/policies/privacy/partners và để chọn không tham gia Google Analytics, hãy truy cập tools.google.com/dlpage/gaoptout

6. TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên khác nhau cho một số Mục Đích. Các bên này bao gồm:

Người dùng khác

Ví dụ:

Với bên thứ ba

Với các bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ Calibee của bạn

Với các công ty con và chi nhánh

Chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các công ty liên kết, các đơn vị và chi nhánh được kiểm soát chung. Ví dụ, chúng tôi làm điều này để trải nghiệm của bạn được liền mạch hơn, chẳng hạn như tự động hoàn thành thông tin đăng ký của bạn, từ việc bạn đã sử dụng một Dịch Vụ nào đó của Calibee cho việc bạn đăng ký đối với một Dịch Vụ mới của Calibee.

Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của Calibee

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều này bao gồm:

Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác. Việc này có thể được thực hiện để hoàn thành mục đích pháp lý (đã đề cập ở trên), hoặc bất kì trường hợp nào sau đây:

7. LỰA CHỌN CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

a. Truy cập và Cập nhật Dữ liệu Cá nhân. Điều quan trọng là dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn phải chính xác và luôn được cập nhật mới nhất. Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng truy cập và sửa dữ liệu không chính xác hoặc thiếu sót, tuân theo bất kỳ yêu cầu pháp lý nào. Nếu dữ liệu cá nhân về bạn thay đổi, vui lòng cập nhật thông tin đó hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thực hiện.

b. Chọn không tham gia Tiếp thị và Truyền thông Quảng cáo. Khi chúng tôi gửi cho bạn nội dung tiếp thị và quảng cáo, chẳng hạn như qua email hoặc, nếu bạn đã đồng ý, bằng SMS hoặc tin nhắn văn bản, chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng từ chối nhận các thông tin liên lạc đó. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn chọn không tham gia, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn email về tài khoản người dùng của bạn hoặc bất kỳ Dịch vụ nào bạn đã yêu cầu hoặc nhận được từ chúng tôi.

8. CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN

a. Chúng tôi tuân thủ các luật hiện hành liên quan đến việc lưu trữ và truyền dữ liệu cá nhân. Là một phần trong quá trình sử dụng Dịch vụ, thông tin và dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được chuyển đến và lưu trữ ở các quốc gia khác với quốc gia mà bạn đang sinh sống. Điều này có thể xảy ra nếu bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi thỉnh thoảng được đặt ở một quốc gia không phải là quốc gia bạn đang sinh sống hoặc một trong những nhà cung cấp, đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi nằm ở một quốc gia không phải là quốc gia mà bạn đang sinh sống.

b. Bằng cách gửi thông tin và dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, bạn hiểu rằng thông tin và dữ liệu đó sẽ được chuyển, lưu trữ và xử lý theo cách được mô tả ở trên.

9. BẢO MẬT DỮ LIỆU

a. Chúng tôi triển khai các biện pháp bảo mật thích hợp và các tính năng bảo vệ quyền riêng tư trên Nền tảng của chúng tôi bao gồm việc mã hóa, bảo vệ bằng mật khẩu, ẩn cuộc gọi và các biện pháp bảo mật vật lý được thiết kế để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi bị truy cập và tiết lộ trái phép, đồng thời tuân theo các tiêu chuẩn theo quy định của luật hiện hành.

b. Tuy nhiên, không có phương pháp bảo vệ thông tin nào là hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sử dụng các biện pháp được thiết kế để bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ của chúng tôi sẽ hiệu quả hoặc đầy đủ. Ngoài ra, bạn nên lưu ý rằng việc truyền dữ liệu internet không phải lúc nào cũng an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin bạn truyền bằng Dịch vụ hoặc Nền tảng là hoặc sẽ được bảo mật.

c. Khi bạn đã chọn một mật khẩu cho phép bạn truy cập một số phần của Dịch vụ, bạn có trách nhiệm giữ bí mật và bảo mật mật khẩu này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng trái phép thông tin của bạn hoặc cho bất kỳ mật khẩu nào bị mất, bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm hoặc cho bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản người dùng của bạn do sử dụng trái phép hoặc tiết lộ mật khẩu của bạn. Trong trường hợp mật khẩu của bạn bị xâm phạm dưới bất kỳ hình thức nào, bạn nên thông báo ngay cho chúng tôi để chúng tôi có thể tiến hành thay đổi mật khẩu.

10. LƯU TRỮ DỮ LIỆU

a. Chúng tôi lưu trữ và giữ lại dữ liệu cá nhân trong thời gian cần thiết để hoàn thành (các) mục đích đã nêu của chúng tôi, kể cả trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi chấm dứt tài khoản của bạn trên Nền tảng hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ để tuân thủ các quyền và nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

b. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể hủy nhận dạng hoặc tổng hợp dữ liệu cá nhân (để dữ liệu đó không còn được liên kết với bạn) cho mục đích nghiên cứu hoặc thống kê, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này vô thời hạn mà không cần thông báo thêm cho bạn.

11. NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO

Chúng tôi mời bạn đăng nội dung trên Nền tảng của chúng tôi, bao gồm nhận xét, phản hồi, ảnh hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn muốn có trên Nền tảng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng nội dung đó có thể thể được đăng công khai và cho phép khách truy cập vào Nền tảng của chúng tôi được nhìn thấy.

12. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH

Calibee có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Thông Báo Bảo Mật này tại bất cứ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra Thông Báo Bảo Mật trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, Websites hoặc Dịch Vụ hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với Calibee sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Thông Báo Bảo Mật, bất kể là bạn đã xem xét hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

13. LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, cách chúng tôi xử lý hoặc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc cách khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi, với các truy vấn, phản hồi và nhận xét của bạn tại privacy@calibee.com.

Trải nghiệm mọi dịch vụ trong một lần chạm cùng CALIBEE

Bạn có thể xem trước hồ sơ của người giúp việc, theo dõi các cuộc hẹn, kiểm tra checklist dọn dẹp và nhiều hơn thế nữa

This site is registered on wpml.org as a development site.